درس‌های موجود

مقدمات تدبر در قرآن - دوره عادیات - ( برادران ) - بهار99

مقدمات تدبر در قرآن - دوره عادیات - ( برادران ) - بهار99
درس

مقدمات تدبر در قرآن - دوره قائم - ( خواهران ) - بهار 99

مقدمات تدبر در قرآن -  دوره قائم - ( خواهران ) - بهار 99
درس

روشهای تفکر در قرآن - دوره منتَظَر - ( خواهران ) -بهار 99

روشهای تفکر در قرآن - دوره منتَظَر - ( خواهران ) -بهار 99
درس

روش هاي تدبر کلمه اي - دوره بقیه الله ( خواهران ) - بهار 99

روش هاي تدبر کلمه اي - دوره بقیه الله ( خواهران ) - بهار 99
درس

روشهای تدبر سوره ای - دوره موعود - ( خواهران ) - بهار 99

 روشهای تدبر سوره ای - دوره موعود - ( خواهران ) - بهار 99
درس

روشهای تدبر قرآن به قرآن - دوره برهان (خواهران) - بهار 99

روشهای تدبر قرآن به قرآن - دوره برهان (خواهران) - بهار 99
درس

مقدمات تدبر در قرآن - دوره تلفیقی ( حضوری - مجازی) - ( خواهران ) - بهمن 98

مقدمات تدبر در قرآن - دوره تلفیقی ( حضوری - مجازی) - ( خواهران ) ...
درس

روش هاي تدبر کلمه اي - دوره مائده ( خواهران - مدرسه قدر ) - اسفند 98

روش هاي تدبر کلمه اي - دوره مائده ( خواهران - مدرسه قدر ) - اسفند 98
درس

مقدمات تدبر در قرآن - دوره فتح - ( برادران ) - آذر 98

مقدمات تدبر در قرآن - دوره فتح - ( برادران ) - آذر 98
درس

روشهای تدبر سوره ای - دوره مصطفی (ص) - ( خواهران ) - آذرماه 98

 روشهای تدبر سوره ای - دوره مصطفی (ص) - ( خواهران ) - آذرماه 98
درس

روشهای تفکر در قرآن - دوره طه - ( خواهران ) -آذرماه 98

روشهای تفکر در قرآن - دوره طه - ( خواهران ) -آذرماه 98
درس

مقدمات تدبر در قرآن - دوره محمد (ص) - ( خواهران ) - آذر 98

مقدمات تدبر در قرآن - دوره محمد (ص) - ( خواهران ) - آذر 98
درس

روشهای تدبر قرآن به قرآن - دوره دهر (خواهران) - مرداد 98

روشهای تدبر قرآن به قرآن - دوره دهر (خواهران) - مرداد 98
درس

روشهای تدبر سوره ای - دوره الرحمن (خواهران ) - مرداد 98

 روشهای تدبر سوره ای - دوره الرحمن (خواهران ) - مرداد 98
درس

روش هاي تدبر کلمه اي - دوره کوثر ( خواهران ) - مرداد 98

روش هاي تدبر کلمه اي - دوره کوثر ( خواهران ) - مرداد 98
درس

روشهای تفکر در قرآن - دوره تبارک (خواهران) - مرداد 98

روشهای تفکر در قرآن - دوره تبارک (خواهران) - مرداد 98
درس

مقدمات تدبر در قرآن - دوره انشراح ( خواهران ) - مرداد 98

مقدمات تدبر در قرآن - دوره انشراح ( خواهران ) - مرداد 98
درس

مقدمات تدبر در قرآن - دوره ضحی ( خواهران ) - بهار 98

مقدمات تدبر در قرآن - دوره ضحی ( خواهران ) - بهار 98
درس

روشهای تفکر در قرآن - دوره قلم (خواهران) - بهار 98

روشهای تفکر در قرآن - دوره قلم (خواهران) - بهار 98
درس

روش هاي تدبر کلمه اي - دوره نجم ( خواهران ) - بهار 98

روش هاي تدبر کلمه اي - دوره نجم ( خواهران ) - بهار 98
درس

روشهای تدبر سوره ای - دوره یس (خواهران ) - بهار 98

 روشهای تدبر سوره ای - دوره یس (خواهران ) - بهار 98
درس

روشهای تدبر قرآن به قرآن - دوره تین (خواهران) - بهار 98

روشهای تدبر قرآن به قرآن - دوره تین (خواهران) - بهار 98
درس

روش‌های تدبر بین سوره ای، مکی دوره حجر (خواهران)

 روش‌های تدبر بین سوره ای، مکیدوره حجر (خواهران)
درس

مقدمات تدبر در قرآن

مقدمات تدبر در قرآن
درس